Regulamin szkoleń Szkółki Żeglarskiej Sailing For Change

 

 

1.  Uczestnik szkolenia oświadcza, że stan zdrowia fizyczny i psychiczny pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu organizowanym przez Sailing For Change, nie choruje na żadne przewlekłe choroby ani choroby realnie zagrażające życiu. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i mogą przystąpić      do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza.

 

2. Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestnika szkolenia oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.

 

3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

 

4. Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

 

5. Stawienie się kursanta na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u kursanta  do uprawiania sportów wodnych.

 

6. Szkółka Żeglarska Sailing For Change nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

 

7. Szkółka Żeglarska Sailing For Change nie ubezpiecza uczestnika szkoleń od odpowiedzialności cywilnej, a także od następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie. Jednocześnie, każdemu uczestnikowi szkoleń, zaleca się posiadanie takiego ubezpieczenia.

 

8. Zabrania się przystępowania do wykonywania zajęć zarówno w wodzie, jak i na lądzie przez uczestnika znajdującego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego rodzaju środków podczas kursu i szkolenia. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie uczestnik.

 

9. Przy uczestnictwie osób niepełnoletnich w szkoleniach sportowych warunki opisane w niniejszym regulaminie szkółki żeglarskiej, są akceptowane przez rodziców i opiekunów którzy je akceptują poprzez zapisanie dziecka na zajęcia.

 

10. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt przydzielony uczestnikowi do zajęć na wodzie oraz na lądzie.

 

11. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Instruktora lub pracownika szkółki żeglarskiej  o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do Sailing For Change.

 

12. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz        w trakcie prowadzonych zająć; każdorazowe wykorzystywanie sprzętu należącego do Sailing For Change poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z Instruktorem lub pracownikiem szkółki.

 

13. Regulamin ten dotyczy wszelkich szkoleń organizowanych przez Sailing For Change  i ma zastosowanie niezależnie od stopnia zaawansowania uczestników szkolenia.

 

14. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie, lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć odbędą się w innym umówionym czasie, bądź zostaną zastąpione innymi zajęciami.

 

15. Szkolenia grupowe odbywać się będą przy zebraniu minimum 5 osobowej grupy. W wypadku braku minimalnej ilości uczestników, Szkółka Żeglarska Sailing For Change może podjąć decyzje o odwołaniu zajęć, o czym powiadomi uczestników telefonicznie, nie później niż w dniu poprzedzającym szkolenie. Jednocześnie szkółka zaproponuje inny rodzaj szkolenia, pozostający w ofercie Szkoły Żeglarskiej Sailing For Change.

 

16. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

17. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stawić się punktualnie w miejscu rozpoczęcia zajęć.

 

18. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia pracownika szkółki o ew. absencji na zajęciach najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji, gdy uczestnik spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu – zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. W przypadku spóźnienia Instruktora, Uczestnikowi przysługuje możliwość wykorzystania straconego czasu w innym, ustalonym wspólnie z Sailing For Change terminie.

 

19. W przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie trwania szkolenia, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

20. Uczestnik, niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien uczestniczyć w zajęciach na wodzie w kamizelce asekuracyjnej. Sailing For Change nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania przez Uczestnika kamizelki asekuracyjnej w trakcie szkolenia.

 

21. Uczestnik zajęć na wodzie powinien posiadać podstawowe umiejętności pływackie. W razie ich braku należy zgłosić ten fakt instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

 


Korzystanie z usług firmy Sailing For Change jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

504 568 446

sailingforchange@gmail.com