REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  SAILING FOR CHANGE

 


1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem umowy najmu (wypożyczenia) Klient zawiera z wypożyczalnią umowę najmu sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt sportowy. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

 

3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który: okaże niezniszczony, ważny dokument tożsamości, zawierający adres zamieszkania.

 

4. Za osoby niepełnoletnie, korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie. Osoby niepełnoletnie muszą nosić kamizelkę asekuracyjną.

 

5. Wypożyczający oświadcza, iż nie jest pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających.

 

6. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne).

 

7. Klient wypożyczając sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności sprzętu oraz do przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

 

8. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 

9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu, wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy oraz pierwszeństwa na wodzie.

 

10. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia wypożyczonego sprzętu, jeżeli podczas użytkowania wyrządził szkodę, która nie była wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem, a wyniknęła z niewłaściwego jego użycia. Wysokość kosztu ustala wypożyczalnia, po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że sprzęt nie jest ubezpieczony.

 

11. Wypożyczający wnosi opłatę w wysokości 30 zł za udzielenie pomocy na wodzie - w przypadku własnej lekkomyślności lub nie stosowania się do porad pracowników wypożyczalni.

 

12.Wypożyczalnia Sailing For Change pobiera od Klienta opłatę za przekroczenie czasu wypożyczenia sprzętu. Wysokości opłaty wynosi 120% stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę.

 

13. Wypożyczający, niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien przebywać na wodzie w kamizelce asekuracyjnej. Sailing For Change nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania przez wypożyczającego kamizelki asekuracyjnej w trakcie przebywania na wodzie.

 

14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Sporty wodne, w szczególności żeglarstwo to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się naukę z instruktorem.

 


Korzystanie z usług firmy Sailing For Change jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższych regulaminów.

504 568 446

sailingforchange@gmail.com